Les ràtios de personal com a eina de garantia de la qualitat de l’atenció als centres residencials

Les persones que treballen a les residències són les que determinen la seva qualitat i són fonamentals per garantir una atenció de qualitat centrada en la persona. Per això tan fonamental és una bona selecció amb professionals qualificats, com el nombre de persones que hi treballen.  Les ràtios de personal són una de les eines amb les quals es mesura aquesta qualitat de l’atenció als centres residencials.

La fórmula per calcular-la és: en el numerador el nombre total d’hores de dedicació del personal dividit per les hores anuals que determina el Conveni Col·lectiu, que en el cas és de les residències de Grup Atlàntida és de 1792 hores, i com denominador el nombre de residents.

Les ràtios actuals recomanades

El Departament d’Afers Socials i Família, en el Decret 284/1996 de regulació del Sistema Català de Serveis Social, estableix que la ràtio per oferir una bona atenció ha de ser del 0,25.  Aquesta ràtio es va veure incrementada el passat mes de maig fins el 0,28 per l’atenció directa i fins el 0,11 en la ràdio d’atenció indirecta.

Les indicacions de l’OMS recomanen revisar els models d’atenció dels diferents països, per tal de fer la transformació necessària i introduir els canvis que convinguin, per poder donar una resposta adequada als nous reptes que planteja l’actual context social, sanitari, epidemiològic i demogràfic.

En el cas que ens ocupa, no es tracta només d’adequar la norma a les noves fites sinó que es tracta de garantir uns “mínims” que garanteixin els dretsdelsusuaris establerts en la Llei de serveis socials i que millorin la qualitat assistencial que es presta en els serveis residencials.

Atenció directa i i atenció indirecta

El personal d’atenció directa són tots aquells que atenen directament a les persones grans i que els donen suport a les activitats de la vida diària (AVD): metges, infermes, auxiliars, fisioterapeutes, psicòlegs, educadors socials i terapeutes ocupacionals.

El personal d’atenció indirecta és aquell que treballa al centre però que no treballa directament amb les persones: directius, coordinadors de serveis, neteja, manteniment, cuina, administració i recepció.

Les ràtios de les residències de Grup Atlàntida

L’atenció a la persona és l’eix central de les residències de Grup Atlàntida. Per aquest motiu, tant a la residència Mas d’Anglí com a Mas Piteu treballem per complir i superar amb escreix les ràtios que estableix el Departament d’Afers Socials i Família. Així, a les residències Grup Atlàntida, la ràtio mitjana de 2018 va ser de 0,42 en atenció directa i de 0,18 en atenció indirecta, un 68% i un 63%, respectivament, per sobre del que estableix la Generalitat de Catalunya.

Com es pot veure, tant a Mas d’Anglí Residencial com a Mas Piteu l’atenció a les persones que decideixen passar estades temporals o permanents al nostre centre és molt superior al que determina l’administració pública i d’aquesta manera millorem l’assistència i la qualitat de vida dels residents.

Apostem per la formació i la fidelització

Com ja hem comentat anteriorment, no solament és important el número de persones que hi treballen, si no també la formació, qualificació i experiència d’aquestes persones. En el cas de les residències Grup Atlàntida, tot el personal que hi treballa té la titulació adient i fomentem la formació contínua per mantenir als professionals amb els coneixements adients per millorar constantment l’atenció.

Un altra característica del nostre sistema és la fidelització de les persones que hi treballen. Comptem amb professionals compromesos que porten molts anys amb nosaltres i el 98 % dels contractes son indefinits. Les persones que cobreixen baixes i substitucions estan contractades tot l’any, d’aquesta manera els professionals coneixen tant l’organització com els usuaris i en temporades de vacances podem oferir la mateixa qualitat assistencial.

Olga Olivar, directora Mas d’Anglí